นาวาตรี อำนาจ เอี่ยมสะอาด
ผู้การเรือ . 96
531074_479202098764485_123561747_n
ประวัติโดยย่อ
เตรียมทหารรุ่น 40 รางวัลเรียนดีตลอดทั้ง 2 ปี
ผลการเรียน Top 5 ของนักเรียนนายเรือรุ่น 97
ทุนกองทัพเรือศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยรวม
เหล่าออสเตรเลีย
รางวัลเรียนดีขณะศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
รวมเหล่าออสเตรเลีย
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 100 ของโลก)
นายทหารปกครองโรงเรียนนายเรือ (2550)