พันตรี กสิณ ยศเสถียร
ผบ.ร้อย บก.บร..พัน.1 รอ.
394450_479205888764106_1851262631_n
ประวัติโดยย่อ
ผลการเรียนอันดับ 1 ของนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 41
นายร้อยจปร. รุ่นที่ 52
ทุนกองทัพบกศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าและโรงเรียนนายร้อยดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย
รางวัลเรียนดีขณะศึกษาในโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2551-2554)